fbpx

Övervaka. Hjälp. Förändra. Skapandet av en smart arbetsplats. Serien ”Från sensor till insikt”, del 2

Beräknad lästid:
5
minuter

Efter 18 månader med covid-19-restriktioner har de flesta kunskapsarbetare vant sig vid att arbeta hemma. Vi har alla fått rikliga möjligheter att uppleva fördelarna och nackdelarna, och många känner att de skulle vilja fortsätta arbeta på distans efter pandemin, åtminstone delvis. Ett hybridbaserat arbetssätt – där man växlar mellan att arbeta på distans och på kontoret – är inte bara den lösning som föredras av generation Z, utan ses av många kontorsarbetare som en bra kompromiss. För att förbli konkurrenskraftiga i denna nya värld av flexibelt arbete kommer byggnader att behöva anpassas och erbjuda smarta arbetsplatser som möjliggör bättre insikter i hur de används.

Scenarion för den smarta arbetsplatsen

Hybridarbetsplatsen skapar en efterfrågan på flexibelt utrymme men också på smarta tjänster som gör att utrymmet kan användas så effektivt som möjligt. Tekniken både driver på och möjliggör denna revolution på området smarta arbetsplatser. IoT-relaterad teknik spelar en viktig roll för detta, och företag använder alltmer sensordata för att möjliggöra nya arbetsplatsscenarion. Dessa scenarion handlar om allt från utrymmes- och komfortspårning till arbetsplatsvägledning och förändring av arbetsflöden och byggnadshantering.

Hur bör du planera din strategi för den smarta arbetsplatsen efter pandemin för att realisera den fulla potentialen i dessa tekniska lösningar?

Planering av scenarion för den smarta arbetsplatsen

Det finns ingen strategi som passar alla när det gäller IoT-införande på arbetsplatsen. Allt handlar om prioriteringarna i din verksamhet. I en första fas är det dock vanligt att organisationer övervakar parametrar som byggnadsbeläggning, komfort och luftkvalitet. De data man får fram visas på instrumentpaneler och värmekartor som gör det möjligt att se trender och få en grund för beslutsfattandet. Därefter görs dessa data ofta tillgängliga via interaktiva skärmar och mobilappar för att hjälpa användarna i realtid. I en följande fas använder organisationer ofta sensordata och smarta appar för att förändra det sätt på vilket deras byggnader och tjänsterna i dessa hanteras.

På detta sätt kan företag dra nytta av en engångsinvestering i IoT-sensorer för många olika scenarion, som kan implementeras stegvis. Vi ska ta en titt på tre större dimensioner.

Nr. 1 Övervaka

Det första användningsscenariot för många organisationer är utan tvekan övervakning och analys av utrymmesbeläggningen. Detta är inte förvånande. Före pandemin underutnyttjade företagen globalt i genomsnitt 40–50 procent av sitt utrymme en typisk arbetsdag. På hybridarbetsplatsen efter pandemin blir beläggningen mindre förutsägbar, med stora svängningar och toppar och dalar under veckan. Företagen behöver därför omkalibrera sina arbetsplatser. Genom att använda lätthanterliga sensorbaserade analysfunktioner för att få inblick i byggnadsbeläggningen kan organisationer göra enorma besparingar. Beläggningsdata ger de insikter som behövs för att det ska gå att minska andelen outnyttjat utrymme och maximera fastighetsanvändningen. Dessa data ligger också till grund för en effektiv planering av arbetsplatsutrymmet och hjälper de arbetsplatsansvariga att fastställa det optimala antalet skrivbord per anställd i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö.

Workplace Analytics video thumbnail

Nr. 2 Hjälp

Realtidsbaserad beläggningsregistrering är grundläggande för utrymmesoptimeringen. Men samma data kan när de visas på olika touchpoints också hjälpa de anställda att använda arbetsplatsen så produktivt som möjligt. Dagens användare förväntar sig att samspela med sin byggnad på ungefär samma sätt som de samspelar med andra saker i sina liv: via telefonen. Därför är visning av tillgängligt utrymme i realtid i en mobilapp inte längre bara en möjlighet utan ett måste. Ytterligare touchpoints kan vara kiosker i områden med mycket trafik eller displayer för schemaläggning av rum utanför mötesrum, där rummets beläggningsstatus visas med färgade lysdioder.

Spacewell Workplace Experience software video preview

Nr. 3 Förändra

Kontor med fasta utrymmen och fasta arbetsplatser håller på att ersättas av mer mångsidiga kontorsplaneringar som ger stöd för flexibelt arbete. På liknande sätt håller tillhandahållandet av tjänster enligt fasta planer och scheman på att ersättas av en resultatbaserad tjänstemodell. Detta nya dynamiska sätt att tillhandahålla tjänster sätter människan främst och riktar in åtgärderna där de får störst effekt. Det drivs av den faktiska användningen, som spåras i realtid. Dessutom kan användare beställa tjänster efter behov. Städare och tekniker får visuella anvisningar på mobila enheter, som visar dem på en digital våningsplan vart de ska gå och vilken arbetsuppgift de ska utföra.

Planering av scenarier för smarta arbetsplatser: Kombinerade användningsscenarion

Det går att använda IoT för att skapa lönsamhet på arbetsplatsen genom ett enda användningsscenario, till exempel utrymmesoptimering. Resultaten kan dock göras ännu mer betydande genom en kombination av scenarion. Företag använder alltmer datauppsättningar som samlats in för ett scenario för att möjliggöra andra. De nöjer sig inte längre med övervakning och analyser, utan använder realtidsdata från sensorer för att skapa mer responsiva utrymmen och tjänster.

Användning av befintliga data (som du inte visste att du hade)

Nya sensorer behöver heller inte alltid installeras. Du har kanske redan mycket byggnadsdata (t.ex. om temperaturkomfort) i ett byggnadshanteringssystem (BMS). I så fall är det lämpligt att använda en plattform för smarta byggnader såsom Cobundu, för att få tillgång till dessa data, analysera dem och göra det möjligt för fastighetsarbetsgrupper och byggnadsanvändare att dra nytta av dem i praktiken.

Välkommen att kontakta oss för att upptäcka hur scenarion för den smarta arbetsplatsen kan vara till nytta för ditt företag.

Den smarta uppkopplade arbetsplatsen - omslag för whitepaper

Rapport

Den smarta uppkopplade arbetsplatsen

Använd en smart plattform för att optimera upplevelsen och hanteringen av arbetsplatsen

Relaterat innehåll

Home » Resurser » Blogg » Övervaka. Hjälp. Förändra. Skapandet av en smart arbetsplats. Serien ”Från sensor till insikt”, del 2