Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Integritetspolicy

Senast reviderad 13 februari 2019

1. ALLMÄNT

FASEAS NV/SA, med registrerat kontor på Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, inkorporerat under belgisk jurisdiktion och registrerat hos Crossroad Bank of Enterprises under nummer BE 0846.845.929 (“FASEAS”, “vi”, “oss”), samlar in data när du skapar ett konto (“Konto”), när du använder följande hemsida: www.spacewell.com (“Hemsidan”) och/eller när du skickar mejl till oss.

Du kanske inte alltid är medveten om det, men när du använder vår Hemsida så ingår det att dela med dig av personuppgifter. Enligt den juridiska definitionen så betyder personuppgifter all information som hör till en identifierad eller identifierbar fysisk person (“Personuppgifter”). Det är tillräckligt för att betraktas som Personuppgifter om uppgifterna gör att vi direkt eller indirekt kan göra kopplingar mellan en eller flera uppgifter å ena sidan och en fysisk person å andra sidan.

Vi tycker att det är väldigt viktigt att skydda din integritet och skulle vilja vara tydliga med detta, och därför har vi tagit fram den här integritetspolicyn (“Integritetspolicy”). FASEAS använder endast dina Personuppgifter för de ändamål som fastställs i den här Integritetspolicyn och vi lämnar inte ut dina Personuppgifter till någon fysisk person, juridisk entitet eller annan entitet än FASEAS och deras samarbetspartners (“Tredje Part”), såvida det inte anges i avsnitt 5 i den här Integritetspolicyn.

Insamlingen och bearbetandet av Personuppgifter är underställt strikta juridiska omständigheter som ger dig, som användare av vår Hemsida, den nödvändiga garantin att dina Personuppgifter inte offentliggörs på ett obehörigt vis.

Varje hantering utförs därför alltid enligt gällande lagstiftning om sekretess och dataskydd, mer specifikt (a) den 24 maj 2018, Belgiens lag om integritet den 8 december 1992, och (b) den 25 maj 2018, den europeiska bestämmelsen om skydd av personuppgifter “Sekretesslagen”).

Den här Integritetspolicyn gäller relationen mellan dig och FASEAS. FASEAS hanterar, lagrar och använder bara dina Personuppgifter enligt den här Integritetspolicyn och enligt föreskrifterna i Sekretesslagen. Vi utgår från att du har läst den här Integritetspolicyn innan du använder vår Hemsida, samt ger ditt samtycke till att FASEAS samlar in och bearbetar Personuppgifterna enligt den här Integritetspolicyn.

2. PERSONALUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

Vi kan samla in olika sorters Personuppgifter och lagra dem på våra servrar, bland annat:

 • För- och efternamn;
 • Adress till arbetet eller hemmet;
 • Telefonnummer;
 • E-postadress;
 • Data över hur du använder Hemsidan (t.ex. webbläsare och IP-adress); och
 • E-postdata (t.ex. antalet gånger som mejlet har öppnats)

3. VAD ÄR ÄNDAMÅLET MED ATT SAMLA IN OCH HANTERA DATA?

Dina Personuppgifter kan användas för följande ändamål (med den samlade benämningen “Ändamål”):

 • Informativa ändamål som rör användningen av Hemsidan;
 • Kommersiella ändamål som rör dina potentiella inköp av våra tjänster;
 • Att svara på dina förfrågningar;
 • Att förbättra vår servicenivå;
 • Att förbättra innehållet i vår kommunikation; och
 • För våra egna administrativa och kvalitetssäkrande ändamål.

Vidare har FASEAS fri åtkomst till dina Personuppgifter, och kan efter eget godtycke spara och publicera dina Personuppgifter i följande fall:

 • För att efterleva gällande lagar eller föreskrifter;
 • Om en laggenomdrivande myndighet eller annan myndighet begär detta;
 • För att upprätthålla de allmänna Användarvillkoren;
 • För att undersöka misstänkta eller bedrägliga eller olagliga aktiviteter och/eller
 • För att skydda säkerheten och/eller dina rättigheter eller FASEAS rättigheter.

4. SÄKERHET FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

FASEAS ska vidta rimliga administrativa, tekniska och organisationsmässiga åtgärder enligt tillämplig Sekretesslagstiftning mot obehörig eller olaglig hantering av Personuppgifter eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, obehörig eller olaglig åtkomst till, utlämnande eller användning av Personuppgifter. I en del fall kommer dina Personuppgifter delas med tredje part, vilka också måste vidta rimliga administrativa, tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att skydda Personuppgifterna.

Personaluppgifter som samlas in kan överföras till, lagras eller bearbetas i ditt hemland eller i annat land där FASEAS (inklusive deras samarbetspartners), underleverantörer eller agenturer har anläggningar, inklusive USA och länder utanför EES. Ifall Personuppgifter överförs utanför EES vidtas lämpliga åtgärder.

Ifall och som en följd av upptäckten eller besked om ett intrång i Personuppgifternas säkerhet, eller åtkomst till dessa av en obehörig person, så är FASEAS juridiskt bundna att meddela dig om detta, om intrånget med sannolikhet inkräktar på din integritet.

5. BESKED FRÅN TREDJE PART

Om inte annat anges på Hemsidan så kommer vi inte sälja, hyra ut eller på annat vis lämna ut dina Personuppgifter till tredje part, förutom i händelse av att Hemsidans verksamhet eller en del av den inklusive de Personuppgifter som hör samman med den säljs, utlokaliseras eller överförs. Ibland använder vi utvalda tredje parter som tillhandahåller supporttjänster i anslutning till den här Hemsidan eller under den normala affärsverksamheten. Sådana tredje parter kan från tid till annan få åtkomst till dina Personuppgifter för att de ska kunna leverera dessa tjänster till FASEAS. Vi kräver att alla företag som tillhandahåller sådana supporttjänster följer samma standard inom dataskydd som vår egen. De har inte tillstånd att använda dina Personuppgifter för sina egna ändamål. För att undvika tveksamheter tillåter vi inte att dessa tredjepartsleverantörer av tjänster använder dina Personuppgifter för sin egen marknadsföring.

6. VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG SOM DATASUBJEKT?

Vi vill garantera ett säkert och lagenligt bearbetande av Personuppgifter, och vi försäkrar dig om att dina Personuppgifter hanteras på ett rimligt och lagenligt vis. Det här innebär att Personuppgifterna enbart hanteras i det förutnämnda, tydligt uttryckta och lagliga Ändamålet. FASEAS försäkrar dig vidare om att Personuppgifterna alltid hanteras på ett tillräckligt, relevant och icke-överflödigt vis.

Min rätt till information

Om du har frågor eller förslag som rör hanteringen av dina Personuppgifter, förutsatt att du kan bekräfta din identitet, så har du rätt att begära ut information som rör hanteringen. Vi förser dig sedan med åtkomst till dina Personuppgifter som vi hanterar samt källan till dessa Personuppgifter.

Min rätt till korrigering eller borttagning

Du har rätt att få dina Personuppgifter korrigerade, borttagna eller utökade utan kostnad, och att korrigera felaktigheter ifall dessa Personuppgifter inte är kompletta eller korrekta eller hanteras på ett olagligt vis. Du har rätt att begära att felaktig data eller data som inte är relevant i det avseendet tas bort.

Du har rätt att få dina Personuppgifter borttagna utan onödigt dröjsmål utan kostnad, såvida inte Personuppgifterna måste lagras enligt någon juridisk föreskrift. Borttagningen gäller huvudsakligen synligheten, vilket omfattar möjligheten att de borttagna Personuppgifterna fortsätter att lagras temporärt. Emellertid kommer FASEAS att vidta alla rimliga åtgärder för att radera dina Personuppgifter så fullständigt och heltäckande som möjligt.

Min rätt till överföring av Personuppgifter

Du har rätt att begära ut dina Personuppgifter i ett strukturerat format.

Min rätt att invända mot eller begränsa hanteringen

Du kan alltid invända mot hanteringen av dina Personuppgifter, eller begära att hanteringen av dina Personuppgifter begränsas.

Dessa rättigheter kan utövas genom att du kontaktar oss på dataprotection@spacewell.com eller via brev på följande adress: Faseas NV/SA, Att. Data Protection Officer, Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, Belgien.

7. LAGRING OCH BORTTAGNING AV DATA

Vi kan lagra dina Personuppgifter så länge som det rimligen behövs för att ge dig åtkomst till Hemsidan, och för det Ändamål som anges i den här Integritetspolicyn. Därefter raderas dina Personuppgifter.

Om du registrerar ett Konto så lagrar vi dina Personuppgifter, även om du tillfälligt slutar använda ditt Konto, tills du tar bort ditt Konto permanent. Tills du tar bort ditt Konto har vi tillstånd att lagra och använda dina Personuppgifter.

8. UPPDATERINGAR ELLER FÖRÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi kan ändra eller lägga till information i den här integritetspolicyn vid olika tillfällen. För att du ska veta när vi gör ändringar i integritetspolicyn ändrar vi revideringsdatumet högst upp på den här sidan. Den nya, modifierade eller utökade integritetspolicyn kommer att gälla från det revideringsdatumet. Därför uppmuntrar vi dig att regelbundet se över den här policyn för att hålla dig informerad om hur vi bearbetar och skyddar Personuppgifter.

Ansvariga för bearbetning:

FASEAS NV/SA, med registrerat kontor på Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, Belgien.