Selecteer een pagina
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 13 februari 2019

1. ALGEMENE BEPALINGEN

FASEAS NV/SA, met vestiging in de Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, geïncorporeerd onder de Belgische wet en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0846.845.929 (“FASEAS”, “wij”, “ons”), verzamelt gegevens wanneer u een account (“Account”), aanmaakt, wanneer u de volgende website gebruikt: www.spacewell.com (de “Website”) en/of wanneer u ons een e-mail verstuurt.

U bent zich er mogelijk niet altijd van bewust, maar het gebruik van onze Website impliceert het delen van persoonlijke gegevens. Volgens de wettelijke definitie wordt onder persoonsgegevens verstaan: elke vorm van informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (“Persoonsgegevens”). Het volstaat om iets als Persoonsgegevens te beschouwen indien de gegevens het ons toelaten om een direct of indirect verband te leggen tussen een of meerdere gegevens enerzijds en een natuurlijk persoon anderzijds.

Wij geloven dat de bescherming van uw privacy zeer belangrijk is en we willen u graag duidelijkheid bieden, en, daarom, hebben we dit privacybeleid (“Privacybeleid”) opgesteld. FASEAS zal uw Persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld en we zullen uw Persoonsgegevens aan geen enkel natuurlijk persoon, rechtspersoon of entiteit anders dan FASEAS en haar partners (“Derden”) vrijgeven, tenzij anders bepaald in sectie 5 van dit Privacybeleid.

Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strenge wettelijke voorwaarden die u, als gebruiker van onze Website, de nodige garantie geven dat uw Persoonsgegevens niet op ongeoorloofde wijze openbaar zullen worden gemaakt.

Elke verwerking zal dus steeds gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, meer bepaald (a) tot 24 mei 2018, de Belgische privacywetgeving van 8 december 1992, en (b) vanaf 25 mei 2018, de Europese richtlijn voor de bescherming van persoonsgegevens (de “Privacywetgeving”).

Dit Privacybeleid is van toepassing op de relatie tussen u en FASEAS. FASEAS zal uw persoonsgegevens enkel verwerken, bewaren en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid en in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving. We veronderstellen dat u dit Privacybeleid gelezen heeft alvorens onze Website te gebruiken, alsook dat u uw toestemming heeft gegeven voor het verzamelen en verwerken van de Persoonsgegevens door FASEAS in overeenstemming met dit Privacybeleid.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Wij kunnen verschillende soorten Persoonsgegevens verzamelen en op onze servers bewaren, waaronder:

 • Voor- en achternaam;
 • Kantooradres of privéadres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Naam van bedrijf of werkgever;
 • Gegevens bij uw gebruik van de Website (bijv. browser en IP-adres); en
 • Gegevens van e-mails (bijv. aantal keren de e-mail werd geopend).

3. WAT ZIJN DE DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING?

Uw Persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden (verzamelnaam, het “Doeleind”) worden gebruikt:

 • Informatieve doeleinden met betrekking tot het gebruik van de Website;
 • Commerciële doeleinden met betrekking tot uw mogelijke aankoop van onze diensten;
 • Om uw verzoeken te beantwoorden;
 • Om ons serviceniveau te verbeteren;
 • Om de inhoud van onze communicatie te verbeteren; en
 • Voor onze eigen administratie en met het oog op onze kwaliteitsverzekering.

Bovendien heeft FASEAS vrije toegang tot uw Persoonsgegevens, en mag uw Persoonsgegevens vrij bewaren en publiceren in de volgende gevallen:

 • om geldende wetgevingen of bepalingen na te leven;
 • op verzoek van een wetshandhavingsautoriteit of een andere overheidsinstantie;
 • om haar Algemene Voorwaarden te handhaven;
 • voor het onderzoeken van verdachte, frauduleuze of illegale activiteiten; en/of
 • om de veiligheid en/of uw rechten of de rechten van FASEAS te beschermen.

4. VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

FASEAS zal redelijke administratieve, technische en organisatorische maatregelen treffen, in overeenstemming met de geldende Privacywetgeving, tegen het ongeautoriseerd of illegaal verwerken van Persoonsgegevens of ongewild verlies, vernietiging of schade, ongeautoriseerde of illegale toegang, verspreiding of gebruik van Persoonsgegevens. In sommige gevallen zullen uw Persoonsgegevens gedeeld worden met Derden, die ook redelijke administratieve, technische en organisatorische maatregelen dienen te treffen om de Persoonsgegevens te beschermen.

Verzamelde Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt in uw land van verblijf of elk ander land waarin FASEAS (inclusief zijn partners), onderaannemers of agenten faciliteiten onderhouden, inclusief de Verenigde Staten en landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In het geval dat de Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, zullen passende maatregelen worden genomen.

In het geval en als gevolg van de ontdekking of het bericht van een inbreuk op de veiligheid van de Persoonsgegevens, of de toegang hiertoe door een onbevoegd persoon, is FASEAS wettelijk verplicht om u op de hoogte te stellen, indien de inbreuk uw privacy kan schenden.

5. KENNISGEVING AAN DERDEN

Tenzij anderszins aangegeven op de Website, zullen wij uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of op gelijk welke andere wijze vrijgeven aan Derden, behalve in het geval dat de aangelegenheden van deze Website of een deel ervan, met inbegrip van de daarmee verband houdende Persoonsgegevens, worden verkocht, toegewezen of overgedragen. Soms gebruiken we uitgekozen Derden om diensten te leveren in verbinding met deze Website of in de normale gang van zaken. Dergelijke Derden kunnen, van tijd tot tijd, toegang hebben tot uw Persoonsgegevens om hen in staat te stellen deze diensten aan FASEAS te leveren. We vereisen dat alle bedrijven die zulke ondersteunende diensten leveren voldoen aan dezelfde normen voor gegevensbescherming die wij zelf hanteren. Ze mogen uw Persoonsgegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruiken. Om iedere twijfel uit te sluiten, staan wij niet toe dat deze Derde dienstverleners uw Persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten.

6. WAT ZIJN MIJN RECHTEN ALS DATASUBJECT?

Wij willen een veilige en wettelijke verwerking van Persoonsgegevens garanderen, en wij verzekeren u dat uw Persoonsgegevens op een eenvoudige en wettelijke manier zullen worden verwerkt. Dit houdt in dat de Persoonsgegevens uitsluitend zullen worden verwerkt voor het hierboven genoemde, uitdrukkelijk omschreven en wettelijke Doeleind. FASEAS verzekert bovendien dat de Persoonsgegevens steeds op een adequate, relevante en niet-exclusieve wijze zullen worden verwerkt.

Mijn recht op informatie

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, op voorwaarde dat u uw identiteit kunt bewijzen, heeft u het recht om informatie betreffende de verwerking op te vragen. Wij zullen u dan toegang verlenen tot uw Persoonsgegevens die we verwerken alsook tot de bron van deze Persoonsgegevens.

Mijn recht op verbetering of vergetelheid

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens kosteloos te laten corrigeren, wissen of wijzigen en om onjuistheden te laten corrigeren, in het geval dat deze Persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn, of op onrechtmatige wijze worden verwerkt. U heeft het recht om onjuiste gegevens of gegevens die op een dergelijke manier niet relevant zijn te laten wissen.

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging en kosteloos te laten wissen, tenzij de Persoonsgegevens opgeslagen dienen te blijven in overeenstemming met een wettelijke bepaling. Het wissen heeft voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid, hetgeen de mogelijkheid inhoudt dat de gewiste Persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven. Echter, FASEAS zal alle redelijke maatregelen treffen om al uw Persoonsgegevens zo volledig en uitgebreid mogelijk te wissen.

Mijn recht op overdraagbaarheid van Persoonsgegevens

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens in een gestructureerd formaat op te vragen.

Mijn recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of de verwerking te beperken

U kunt, te allen tijde, bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, of verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

Van deze rechten mag gebruik worden gemaakt door contact met ons op te nemen via dataprotection@spacewell.com of per post op het volgende adres: Faseas NV/SA, t.a.v. de Data Protection Officer, Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, België.

7. BEWAREN EN WISSEN VAN GEGEVENS

We kunnen uw Persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs genoodzaakt bewaren om u toegang te verlenen tot de Website, en voor het Doeleind beschreven in dit Privacybeleid. Nadien zullen uw Persoonsgegevens worden gewist.

Indien u een Account aanmaakt, zullen we uw Persoonsgegevens bewaren, zelfs wanneer u uw Account tijdelijk niet verder gebruikt, tot het moment dat u uw Account definitief verwijdert. Tot op het moment dat u uw Account verwijdert, mogen wij uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken.

8. UPDATES OF WIJZIGINGEN AAN ONS PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u dit Privacybeleid met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Verantwoordelijke voor de verwerking:

FASEAS NV/SA, met vestiging in de Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, België.

Op zoek naar mogelijkheden om uw kantoor verder aan te passen aan de 1,5 m-wereld? Bekijk onze oplossingen