Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Användarvillkor

FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Genom att använda den här hemsidan så accepterar du dessa användarvillkor. Om du inte accepterar användarvillkoren så har du inte tillstånd att använda hemsidan och ska genast upphöra med en sådan användning.
Användarvillkoren (“Användarvillkoren”) beskriver de villkor som gäller när du använder följande hemsida: https://spacewell.com (“Hemsidan”). Den här Hemsidan drivs och hanteras av Faseas NV/SA, ett aktiebolag (naamloze vennootschap/limited liability company) underställt de belgiska lagarna, med sitt registrerade huvudkontor på Sneeuwbeslaan 20, buss 3, 2610 Wilrijk, Belgien och registrerat hos Crossroad Bank of Enterprises under nummer BE 0846.845.929 (härefter “FASEAS” eller “vi”).

Om du har några frågor om Hemidan eller de här Användarvillkoren kan du ta kontakt med oss på webmaster@spacewell.com.

Genom att använda Hemsidan förstår du och är det din avsikt att dessa Användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal och motsvarar ett skriftligt, undertecknat avtal mellan dig och FASEAS. Vidare förstår och samtycker du till att föreskrifterna i integritetspolicyn från FASEAS (“Integritetspolicyn”) will apply as well.

1. TILLÄMPLIGHET

Genom att klicka på knappen ”Jag samtycker” så känns du vid och samtycker till att din användning av Hemsidan regleras exklusivt av dessa Användarvillkor. Om du inte samtycker till någon av föreskrifterna i dessa Användarvillkor får du inte på något vis använda Hemsidan, även om du redan har ett Konto. Ifall Hemsidan använder tjänster från tredje part så kan den tredje partens användarvillkor och/eller integritetspolicy gälla. Du får besked om och när sådana användarvillkor och integritetspolicyer från tredje part gäller. Genom att använda sådan tjänst från tredje part samtycker du till att efterleva gällande villkor och du känns vid att du är den enda parten i sådana villkor. FASEAS kan under inga omständigheter hållas ansvariga på något vis för innehållet i sådan tredje parts användarvillkor eller integritetspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, och vid skilda tillfällen, med eller utan orsak:

  • Utöka dessa Användarvillkor;
  • Ändra Hemsidan, även eliminera eller upphöra med, temporärt eller permanent, tjänster eller funktioner på Hemsidan utan något ansvar gentemot Användaren eller någon tredje part; eller
  • Förneka eller avsluta, delvis, temporärt eller permanent, din användning av och/eller åtkomst till Hemsidan enligt vad som anges här i.

Alla sådana tillägg eller ändringar som görs kommer att träda ikraft omedelbart när vi gör sådana ändringar tillgängliga på Hemsidan eller på annat sätt ger besked om detta. Du samtycker till att din fortsatta användning av Hemsidan efter sådana ändringar innebär att du godkänner sådana ändringar.

2. ANVÄNDNING AV HEMSIDAN

För att använda Hemsidan behöver din dator eller mobila enhet wifi- eller en mobil internetanslutning. Åtkomsten till sådan wifi- eller mobil internetanslutning är ditt ansvar. Se till att din dator eller mobila enhet som minst uppfyller dessa systemkrav. Om din dator eller mobila enhet inte uppfyller dessa systemkrav som minst så kan vi inte garantera att Hemsidan fungerar korrekt. FASEAS är inte ansvariga för någon förlust eller skada som uppkommer av att du inte uppfyller ovanstående krav.

Du är enbart ansvarig för att hålla din inloggningsinformation så som ditt lösenord till Kontot konfidentiell och säker, och är ensam ansvarig för alla aktiviteter som sker på och från ditt Konto. Du samtycker till att genast meddela FASEAS om eventuell obehörig användning, eller misstänkt obehörig användning av ditt konto eller något annat säkerhetsintrång. FASEAS är inte ansvariga för någon förlust eller skada som uppkommer av att du inte uppfyller ovanstående krav.

Vidare kan FASEAS efter eget godtycke förse dig med vissa uppdateringar av Hemsidan. För att undvika tveksamheter så är inte FASEAS skyldiga att förse dig med några uppdateringar av Hemidan.

3. LICENSBEGRÄNSNINGAR

Licens från FASEAS. FASEAS ger dig en icke-exklusiv, personlig, begränsad, ej underlicensierbar och ej överförbar licens för att använda Hemsidan enligt dessa Användarvillkor (“Licensen”). Du får inte använda hemsidan för några andra kommersiella syften eller på ett sätt som inte godkänns av FASEAS. Du får bara använda den här Hemsidan med fullständig efterlevnad av (i) dessa Användarvillkor; (ii) Integritetspolicyn och eventuella ytterligare instruktioner eller policyer som utfärdats av FASEAS, inklusive men inte begränsat till de som publicerats på Hemsidan och (iii) alla tillämpliga lagar, regler eller bestämmelser.

Begränsningar. Du accepterar att använda Hemsidan enligt dess avsedda syfte enligt dessa Användarvillkor. Inom gällande lagars gränser har du inte tillstånd att (i) sälja eller hyra ut Hemsidan till någon tredje part; (ii) anpassa, ändra, översätta eller modifiera Hemsidan på något vis, (iii) underlicensiera, leasa, hyra ut, låna ut, distribuera eller på annat vis överföra Hemsidan på något vis till någon tredje part; (iv) dekompilera, bakåtkompilera, demontera eller på annat vis uthämta eller fastställa eller försöka uthämta eller fastställa Hemsidans algoritmer, struktur eller organisation, förutom och endast i sådan omfattning att sådan aktivitet tillåts av gällande lagar oaktat denna begränsning; (v) använda eller kopiera Hemsidan förutom vad som uttryckligen tillåts i det här avsnittet; (vi) skaffa dig obehörig åtkomst till andra användares konton eller användning av Hemsidan för att utföra eller främja olagliga aktiviteter; (vi) använda Hemsidan för att generera oombedd mejlreklam eller spam; (vii) utge dig för att vara en annan person eller entitet, eller på annat vis felaktigt framställa ditt samröre med en person eller entitet; (viii) använda någon högvolyms-, automatisk, elektronisk eller manuell process för att få åtkomst till, söka efter eller hämta information från Hemsidan (inklusive men inte begränsat till botar, spindlar eller skript); (ix) ändra, ta bort eller hindra några upphovsrättsmeddelanden, digitala vattenmärken, egendomssymboler eller andra meddelanden på Hemsidan; (x) avsiktligt distribuera maskar, trojaner, korrupta filer eller andra objekt av en destruktiv eller bedräglig natur eller använda Hemsidan för olagliga, invasiva, inkräktande, kränkande eller bedrägliga ändamål; eller (x) ta bort eller på annat vis kringgå tekniska eller på andra vis skyddande åtgärder på Hemsidan.

Förutom som uttryckligen anges här i, får du ingen uttrycklig eller antydd licens eller rätt av något slag rörande Hemsidan, inklusive men inte begränsat till någon rätt att erhålla någon del av källkoden, data eller annat tekniskt material som rör Hemsidan.

Licens från dig. Genom att ladda upp, skapa eller på annat vis tillhandahålla någon slags information eller personuppgifter (härefter “Användarinnehåll”), så ger du FASEAS en icke-exklusiv, royalty-fri, global, underlicensierbar, överförbar licens att använda, kopiera, lagra, modifiera, överföra och visa sådant Användarinnehåll i den omfattning som är nödvändig för att tillhandahålla och underhålla Hemsidan. FASEAS förbehåller sig rätten, men är inte skyldiga att, granska och ta bort Användarinnehåll som anses bryta mot föreskrifterna i dessa Användarvillkor eller på annat vis befinns vara olämpliga, tredje parts rättigheter eller annan tillämplig lagstiftning eller bestämmelse.

4. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR OCH ÄGANDE

All text, grafik, användargränssnitt, visuella gränssnitt, foton, varumärken, loggor, ljud, musik, konst och datakod (härefter med samlingsbenämningen “Innehåll”), inklusive men inte begränsat till sådant Innehålls design, struktur, urval, samordning, uttryck och arrangemang som finns på Hemsidan ägs och kontrolleras av FASEAS eller dess samarbetspartners, och skyddas av upphovsrätts-, patent- och varumärkeslagar samt andra övriga rättigheter till intellektuella egendomar.

Förutom om det uttryckligen anges i dessa Användarvillkor så får inte någon del av Hemsidan och inget Innehåll kopieras, återges, ompubliceras, laddas upp, publiceras, visas upp för allmänheten, kodas, översättas, överföras eller distribueras på något vis till någon annan dator, server, hemsida eller annat medium i kommersiellt syfte.

Med hänsyn till ovanstående paragraf har du tillstånd att läsa, visa, skriva ut, ladda ned och kopiera innehåll på Hemsidan för personligt och icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att du godkänner alla FASEAS rättigheter vad gäller Hemsidan. Såvida inte detta anges specifikt så är det inte tillåtet att använda materialet på något annat vis. Ingenting på den här Hemsidan ska tolkas som att det överför någon licens eller rättighet till någon intellektuell egendom (inklusive programvara, databas, patent, varumärken och upphovsrätt) som tillhör FASEAS eller någon tredje part.

FASEAS hävdar inte något ägande till, eller något samröre med, varumärken från tredje part som syns på Hemsidan. Sådana varumärken från tredje part används endast för att identifiera de respektive ägarnas produkter och tjänster, och inte heller ska något sponsorskap eller främjande från FASEAS håll förmodas genom användningen av dessa märken.

5. HÄVANDE PÅ GRUND AV AVTALSBROTT

Om FASEAS får kännedom om eller misstänker, efter eget godtycke, att du bryter mot någon av dessa Användarvillkor, eller mot andra instruktioner, vägledningar eller policys som utfärdas av FASEAS, så kan FASEAS stänga av eller begränsa din åtkomst till Hemsidan. FASEAS avstängning av dig fortlöper tills du har åtgärdat felet som orsakat avstängningen eller begränsningen.

6. SUPPORT

Om du behöver teknisk support kan du ta kontakt med webmaster@spacewell.com.

7. ANSVARSFRISKRIVNING

I den maximala omfattning som tillåts av aktuell lagstiftning ska FASEAS endast hållas ansvariga för personskador eller andra skador som uppkommit från (i) dess uppenbara oaktsamhet; (ii) dess uppsåtliga misskötsel eller (iii) eventuellt bedrägeri från FASEAS sida.

I den omfattning som tillåts av aktuell lagstiftning ska inte FASEAS hållas ansvariga mot dig eller någon tredje part för några särskilda, indirekta, mönstergilla, straffande, oavsiktliga eller påföljande skador av något slag inklusive men inte begränsat till skador eller kostnader på grund av förlust av vinst, data, intäkter, goodwill, bruksvärde, anskaffande av ersättningstjänster, eller egendomsskador som uppkommer genom eller i samband med Hemsidan enligt dessa Användarvillkor, inklusive men inte begränsat till felberäkningar, eller användningen av, den felaktiga användningen av eller oförmågan att använda Hemsidan, oavsett orsak till handlingen eller teorin bakom ansvaret, vare sig enligt ersättningsrätt, avtal eller på annat vis, även om FASEAS har fått besked om att sådana skador är sannolika. Begränsningen i det här avsnittet ska inte gälla FASEAS skyldigheter i avsnitt 9 (“Skadeersättning”).

Du samtycker till att FASEAS endast kan hållas ansvariga enligt villkoren i det här avsnittet i den omfattning som de skador du ådragit dig kan konstateras bero direkt på FASEAS. För att undvika tveksamheter ska inte FASEAS hållas ansvariga för några yrkanden som uppkommit av (i) din obehöriga användning av Hemsidan, (ii) din eller en tredje parts modifiering av (någon del av) Hemsidan, (iii) att du inte använt den senaste version av Hemsidan som varit tillgänglig för dig eller (iv) din användning av Hemsidan i kombination med icke-kompatibel programvara eller tjänster. Undantagen och begränsningarna av det här ansvaret i det här avsnittet ska gälla till fördel för FASEAS samarbetspartners och underleverantörer enligt dessa Användarvillkor i samma omfattning som sådana föreskrifter gäller till fördel för FASEAS.

8. FRISKRIVNINGSKLAUSUL

För Faseas. FÖRUTOM SOM DET UTTRYCKLIGEN ANGES I DET HÄR AVSNITTET OCH I MAXIMAL OMFATTNING SOM TILLÅTS AV AKTUELL LAGSTIFTNING, TILLHANDAHÅLLS HEMSIDAN OCH DESS INNEHÅLL PÅ BASIS AV SITT BEFINTLIGA SKICK OCH FASEAS UTLOVAR INTE (OCH FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN) NÅGRA GARANTIER, LÖFTEN ELLER FRAMSTÄLLANDEN OM, ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA, MUNTLIGA, UTTRYCKLIGA ELLER ANTYDDA GARANTIER OM EN TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, HANDLINGSKURS, AFFÄRSSED ELLER AFFÄRSPRAXIS, HANDELSKVALITET, LÄMPLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, TITEL, ICKE-INKRÄKTANDE ELLER LÄMPLIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING ELLER SYFTE, VAD GÄLLER ANVÄNDNINGEN AV, MISSBRUKET AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA HEMSIDAN ELLER NÅGRA ANDRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM FASEAS TILLHANDAHÅLLER. ANVÄNDAREN KÄNNS VID OCH SAMTYCKER TILL ATT DET FINNS INNEBOENDE RISKER MED ATT ÖVERFÖRA INFORMATION VIA OCH LAGRA INFORMATION PÅ INTERNET OCH ATT FASEAS INTE ÄR ANSVARIGA OCH INTE KAN HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ATT DIN DATA EVENTUELLT GÅR FÖRLORAD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANVÄNDARINNEHÅLL.

DESSUTOM HÄVDAR ELLER GARANTERAR INTE FASEAS ATT INFORMATIONEN SOM KAN NÅS VIA HEMSIDAN ÄR KORREKT, KOMPLETT ELLER AKTUELL. INFORMATION OM PRIS OCH TILLGÄNGLIGHET KAN ÄNDRAS UTAN BESKED OM DETTA. ALLA PRODUKTSPECIFIKATIONER KAN ÄNDRAS UTAN BESKED OM DETTA. DEN FAKTISKA UTRUSTNINGEN KAN SKILJA SIG FRÅN UTSEENDET PÅ DE BILDER SOM VISAS. UPPHOVSRÄTT FÖR DE BILDER SOM ÅTERGES HÄR I HÖR TILL DE ENSKILDA FOTOGRAFERNA ELLER FASEAS, OCH FÅR INTE ÅTERGES I NÅGON FORM UTAN TILLSTÅND I FÖRVÄG FRÅN UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA.

För dig. Du framställer till och garanterar FASEAS att (a) du har behörigheten att ingå det här bindande avtalet personligen och (b) att allt Användarinnehåll som du tillhandahåller är korrekt och sanningsenligt och inte (i) inkräktar på några rättigheter till intellektuell egendom som tillhör tredje part; (ii) förmedlar någon affärshemlighet, (iii) är bedrägligt, kränkande, obscent, pornografiskt eller olagligt; (iv) innehåller något virus, trojaner eller andra illvilliga dataprogrammeringskoder som avser att skada FASEAS system eller data; eller (v) på annat vis bryter mot en tredje parts rättigheter. Du samtycker vidare till att FASEAS inte är skyldiga att säkerhetskopiera något Användarinnehåll. Du samtycker till att all användning av Hemsidan som motsätter sig eller bryter mot någon av dessa framställanden eller garantier ska utgöra obehörig och felaktig användning av Hemsidan för vilken FASEAS inte kan hållas ansvarig.

9. SKADEERSÄTTNING

För Faseas. FASEAS ska försvara och hålla dig fri från ansvar enligt specifikationer här i för alla grundade och väl underbyggda yrkanden som förs fram av tredje part i den omfattning som sådant yrkande baseras på ett inkräktande på rättigheter till intellektuell egendom tillhörande sådan tredje part av Hemsidan och exklusive alla yrkanden som uppkommit genom (i) din obehöriga användning av Hemsidan, (ii) din eller en tredje parts modifiering av (någon del av) Hemsidan, (iii) att du inte använt den senaste version av Hemsidan som varit tillgänglig för dig eller (iv) din användning av Hemsidan i kombination med icke-kompatibel programvara eller tjänster.

Sådan skyldighet till skadeersättning ska vara villkorlig enligt följande: (i) FASEAS får tidigt ett skriftligt besked om sådant yrkande; (ii) FASEAS får ensamma kontroll över försvaret mot och förlikningen av sådant yrkande; (iii) på FASEAS begäran samarbetar du fullständigt med FASEAS i försvaret och förlikningen av ett sådant yrkande, på FASEAS bekostnad; och (iv) du gör inget medgivande om FASEAS ansvar vad gäller sådant yrkande, och inte heller samtycker du till någon förlikning vad gäller sådant yrkande utan föregående skriftligt tillstånd till detta från FASEAS. Förutsatt att dessa villkor uppfylls håller FASEAS dig skadeslös för alla skador och kostnader som du ådragit dig som en följd av ett sådant yrkande, vilket fastställs av en kompetent domstol i en slutlig instans, eller enligt överenskommelse med FASEAS till följd av en förlikning.

I händelse av att Hemsidan, enligt FASEAS rimliga åsikt, sannolikt kan utsättas för eller utsätts för ett yrkande från tredje part om inkräktande, så ska FASEAS ha rätt att, enligt eget godtycke och på egen bekostnad, modifiera (den (påstått) inkräktande delen av) Hemsidan så att den inte längre inkräktar samtidigt som väsentligt likvärdig funktionalitet bevaras. Det föregående slår fast hela FASEAS ansvar och skyldighet och din enda åtgärd vad gäller eventuellt inkräktande eller påstått inkräktande av rättigheter till intellektuell egendom som orsakas av Hemsidan eller någon del av denna.

För dig. Du samtycker till att hålla FASEAS och deras nuvarande och framtida samarbetspartners, chefer, anställda, agenter och representanter skadeslösa från alla krav, yrkanden, förluster, ansvar eller skador av något slag, inklusive rimliga advokatkostnader, vare sig genom ersättningsrätt eller i avtal, som denne eller någon av dem kan åsamkas på grund av, eller som en följd av, något yrkande som görs av en tredje part rörande (i) ett brott eller inkräktande som utförts av dig mot något av dessa Användarvillkor eller andra instruktioner eller policys som utfärdats av FASEAS; (ii) allt Användarinnehåll som bryter mot en tredje parts rättigheter till intellektuell egendom eller som är kränkande, nedsättande eller skadligt eller som är av en obscen eller pornografisk natur eller (iii) bedrägeri, avsiktligt missbrukande eller kraftig försumlighet från dig.

10. INTEGRITETSFÖRKLARING

FASEAS igenkänner och förstår vikten av din integritet och vill respektera din önskan om att lagra och få tillgång till personuppgifter i en privat och säker miljö. Observera att FASEAS ska anses vara “Datakontrollern” vid hanterandet av Personuppgifter via hemsidan eller någon del av denna. Observera att det är FASEAS som i varje stund avgör syftet med hanteringen och bestämmer i vilken omfattning Hemsidans funktioner och tekniska drift ska användas. Vidare antyder detta att FASEAS också (i) fastställer instruktionerna för hur dina Personuppgifter ska hanteras och (ii) tillhandahåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot all obehörig och olaglig hantering av dina Personuppgifter eller dess oavsiktliga förlust, förstörelse eller annan obehörig åtkomst till dessa.

Personuppgifterna som ska hanteras av FASEAS som Datakontroller kan inkludera alla Personuppgifter som du har laddat upp på Hemsidan för att personanpassa inställningarna på ditt Konto eller använda funktionerna på Hemsidan. Vi använder inte dina Personuppgifter för något annat ändamål än vad som anges av FASEAS i Integritetspolicyn som hittas via följande länk. Referenser görs vidare till samma Integritetspolicy för en detaljerad framställning av ändamålet med hanteringen och dina rättigheter som datasubjekt enligt gällande dataskyddslagar.

11. VARAKTIGHET OCH UPPSÄGNING

Dessa Användarvillkor gäller för den period som du har behörighet att använda eller få tillgång till Hemsidan “Perioden”). Upon termination of these Terms of Use for any reason whatsoever in accordaVid uppsägning av dessa Användarvillkor av någon orsak enligt föreskrifterna i dessa Användarvillkor, så kommer vid stunden då uppsägningen blir verksam: (i) du inte längre ha behörighet att få åtkomst till eller använda Hemsidan, (ii) FASEAS kontrollera och förstöra de Personuppgifter de har tagit emot som en följd av din användning av Hemsidan, inklusive men inte begränsat till Användarinnehållet på Hemsidan, inom trettio (30) kalenderdagar från upphörandet av dessa Användarvillkor på ett säkert vis som säkerställer att alla Personuppgifter raderas och inte kan återskapas. Personuppgifter som behöver överensstämma med relevanta lagar och bestämmelser om krav på bevarande kan behållas av FASEAS efter utgången av de trettio (30) kalenderdagarna så länge det krävs av sådana lagar, och (iii) alla FASEAS eller dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor ska upphöra, förutom de rättigheter och skyldigheter som anges i avsnitten som särskilt avhandlas i avsnittet om ”Gällande lagar”.

12. LAG OCH JURISDIKTION

Dessa Användarvillkor är underställda och ska tolkas enligt tillämplig lagstiftning i Belgien.

Om ett annat avtal än dessa Användarvillkor ingås mellan dig och FASEAS, så ska tillämplig jurisdiktion fastställas av villkoren i det avtalet. I frånvaron av ett sådant avtal samtycker du och FASEAS till att underställa er den exklusiva jurisdiktionen hos domstolen i Antwerpen, Belgien.

13. ÖVRIGT

Force Majeure. FASEAS ska inte hållas ansvariga för eventuellt misslyckande eller försening i utförandet av deras skyldigheter vad gäller Hemsidan om sådan försening eller misslyckande beror på orsaker som ligger utanför vår kontroll på grund av, inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer, krig, strejk eller arbetskonflikter, embargon, ingripanden från regeringen, nedtid i telekommunikation, nätverk, dator, server eller internet, obehörig åtkomst till FASEAS IT-system av tredje part eller någon annan orsak bortom FASEAS rimliga kontroll eller någon annan force majeure-händelse “Force Majeure-händelse”). Vi ska meddela dig skriftligt om en sådan Force Majeure-händelse och vilken inverkan det har på vår förmåga att utföra våra skyldigheter enligt dessa Användarvillkor och hur vi planerar att lindra effekterna av en sådan Force Majeure-händelse.

Skiljbarhet. Om någon föreskrift i dessa Användarvillkor av någon anledning befinns vara olaglig, ogiltig eller av någon orsak ogenomförbar, så förblir de övriga föreskrifterna i Användarvillkoren genomförbara och den ogiltiga eller ogenomförbara föreskriften kommer att modifieras så att den är giltig och genomförbar i den maximala omfattning som tillåts av gällande lagar.

Överlåtelse. Vare sig dessa Användarvillkor eller någon annan rätt, skyldighet eller åtgärd härunder är överlåtelsebar, överförbar, delegerbar eller underlicensierbar av dig förutom med FASEAS föregående skriftliga medgivande, och alla försök till överlåtelse, överföring, delegering eller underlicensiering är fullständigt ogiltiga. FASEAS är fria att överlåta, överföra eller delegera dessa Användarvillkor eller rättigheter, plikter eller åtgärder härunder efter eget godtycke. Ingen ansvarsfriskrivning för någon part från något villkorsbrott härunder ska godkännas som en friskrivning från någon föregående eller efterföljande villkorsbrott. Alla rubriker, underrubriker eller avsnittsrubriker i dessa Användarvillkor har endast infogats för att underlätta läsningen och de vare sig definierar eller förklarar något avsnitt eller någon föreskrift i dessa.

Kontakta oss

Skicka frågor, problem eller kommentarer om ovanstående juridiska information via e-post till (webmaster@spacewell.com) eller skicka via post till Faseas NV/SA, Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, Belgien.